Taal

Wanneer je problemen ondervindt met ‘taal’ kan het soms heel lastig zijn om te communiceren met de wereld om je heen. Logopedie kan dan een uitkomst bieden!

Vertraagde taalontwikkeling

Wanneer je kind in zijn of haar taal achterblijft bij leeftijdsgenoten, noemen we dit vertraagde taalontwikkeling. Kinderen hebben dan moeite om taal te begrijpen en te gebruiken. De mate waarin het taalprobleem wordt ervaren verschilt uiteraard per kind. Vaak hebben de meeste kinderen wel dezelfde overeenkomsten, namelijk dat de zinsopbouw niet helemaal klopt, en dat ze spreken in korte en onvolledige zinnen. Ook zoeken ze naar woorden, hebben moeite een verhaal te vertellen in chronologische volgorde en vinden het lastig om ‘talige’ opdrachten te begrijpen.

Een vertraging in de taalontwikkeling kan problemen geven bij je kind. Vaak wordt je kind niet goed begrepen en kan je kind zich niet voldoende uiten. Je kind kan hierdoor gefrustreerd raken en/of de neiging krijgen zich steeds meer terug te trekken.

De behandeling

Om de juiste therapie te kunnen bepalen is het in eerste instantie belangrijk te achterhalen waar het probleem precies vandaan komt en wat de ernst van het probleem is. Wij onderzoeken eerst uitgebreid de taal van het kind. Vervolgens kan er een behandelplan worden gemaakt. De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij de indirecte logopedische behandeling krijgen ouders of verzorgers begeleiding in de manier waarop ze hun kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. We werken aan het taalbegrip, woordenschat, zinsbouw, woordstructuur en luistergedrag. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind. In het algemeen geldt dat een vertraagde taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.

Afasie

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel aan de linkerhersenhelft. Denk hierbij aan letsel door een hersenbloeding, ongeval, beroerte of hersentumor. Afhankelijk van de ernst van de beschadiging, hebben mensen met afasie vaak moeite met spreken, begrijpen, lezen en/of schrijven. Ook komt het wel eens voor dat alle genoemde domeinen beschadigd zijn.

De behandeling

In het geval van afasie staat het weer communiceren voorop. Het is erg belangrijk zo snel mogelijk met therapie te starten. Hoe eerder je begint, des te meer herstel van de taal kan optreden. Zelden of nooit is herstel volledig. Toch is er met veel oefenen, herhalen en doorzetten vaak enige verbetering te verkrijgen. Daarnaast geeft de logopedist tips en adviezen aan de familie om de zelfredzaamheid op het gebied van communicatie te vergroten. Je directe omgeving wordt daarom nauw betrokken bij het behandeltraject. Wanneer je vooruitgang boekt, kan je beter deelnemen in de maatschappij en krijg je weer plezier in het dagelijks leven

Nederlands als tweede taal

Tegenwoordig worden in Nederland steeds meer kinderen twee- of meertalig opgevoed. Kinderen tot ongeveer twaalf jaar zijn goed in staat om naast hun moedertaal nog één of meerdere talen te leren. Tweetaligheid kan voor kinderen een voordeel zijn, omdat zij al op jonge leeftijd heel bewust met taal en taalverschillen leren omgaan. Opgroeien met meer dan één taal is alleen een voordeel als de verschillende talen goed worden aangeboden en voldoende worden ondersteund. Twee- of meertaligheid kan een probleem worden als deze gunstige omstandigheden ontbreken. Veel kinderen krijgen dan te maken met spraak- en taalachterstanden. Het is belangrijk dat problemen in de spraak- en taalontwikkeling zo vroeg mogelijk worden aangepakt, zodat het kind niet te veel achterstand oploopt

De behandeling

Wanneer je kind moeite heeft met het aanleren van de Nederlandse taal, is het belangrijk om de oorzaak daarvan te achterhalen. Eén van de expertises binnen onze praktijk is dat we verschillende logopedisten hebben die meerdere talen spreken, waardoor we kunnen toetsen waar het probleem precies ligt. Wij kunnen toetsen in de volgende talen: Arabisch, Aramees, Frans, Italiaans, Servo-Kroatisch en Turks. Soms kan het namelijk zijn dat je kind geen moeite heeft met het aanleren van taal, maar alleen achterloopt in de Nederlandse taal. In dat geval heeft je kind extra les in de Nederlandse taal nodig. Als uit gesprekken in de moedertaal blijkt dat je kind baat heeft bij logopedie, dan wordt daarvoor een behandeling op maat gemaakt.

Lees- en spellingproblemen

Heeft je kind moeite met het leren lezen en spellen, dan kun je bij ons extra begeleiding krijgen. De eerste signalen voor lees- en spellingsmoeilijkheden kunnen al vroeg zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in groep 2 bij de voorbereiding op het leren lezen en spellen. Het foneembewustzijn (klankbewustzijn) is bij deze kinderen onvoldoende ontwikkeld. Het foneembewustzijn is belangrijk om goed te leren spreken, maar ook een voorwaarde om te leren lezen. Daarnaast kunnen kinderen ook problemen hebben met letterkennis of automatiseren. In groep 3 of de hogere groepen van het basisonderwijs valt vaak op dat de klank-tekenkoppeling en het toepassen van de spellingsregels moeilijkheden opleveren.

Tijdens het lezen kunnen kinderen moeite hebben met het leestempo of het precies lezen. Hierdoor kunnen problemen in het begrijpend lezen ontstaan. Daarnaast kunnen deze moeilijkheden ervoor zorgen dat een kind geen plezier beleeft aan het lezen van een boek. Dit is jammer omdat lezen zeer verrijkend is voor de taalontwikkeling van kinderen.

De behandeling

We proberen met vroegtijdige interventie te voorkomen dat het kind een negatief zelfbeeld krijgt of faalangstig wordt. Ondersteuning in deze fase door een gespecialiseerde logopedist kan het kind op weg helpen, zelfvertrouwen geven en verdere achterstand voorkomen. Wij ondersteunen kinderen in de fonologische ontwikkeling. Dat wil zeggen dat we helpen met het verbeteren en opgang brengen van klankherkenning, auditieve synthese en analyse (hakken en plakken) en de herkenning van letters. Later wordt een systematisch opgebouwde training aangeboden waarbinnen spellingsregels voor de geschreven taal aan bod komen. Verder staan leesmotivatie en plezier centraal.